Nederlands

Sinds 1999 is Score de backlink provider voor de professionele SEO-bedrijven, linkbuilders, online-marketing bedrijven en inhouse marketeers. Door te innoveren, investeren en langdurige klantrelaties zijn we uitgegroeid tot strategisch partner. Het is een bewuste keuze om alleen samen te werken met professionals. We spreken hetzelfde vakjargon waardoor er minder druk ontstaat op onze supportafdeling. Dit maakt het mogelijk om backlink pakketten tegen redelijke prijzen te kunnen aanbieden.

Ranking

Om moneypages te laten ranken is off page meer nodig dan artikelen plaatsen en bloggen. Echte power krijg je met krachtige DoFollow links vanaf degelijke domeinen die zich kenmerken door een hoge DA, PA, TF en lage spamscore. Wij positioneren onze domeinen hoofdzakelijk in de topic Business. Hierbinnen valt 99% van de activiteiten die onze klanten promoten.

Homepage advertenties als Tier 1

Bij Score beschikken we over sterke domeinen waar we op de homepage ruimte aanbieden om jouw URL en ankertekst te laten plaatsen. Wij zetten er een stukje unieke content rond. We noemen dit homepage advertenties en kun je zien als linkbuilding uitbesteden voor professionals.

Deze vorm van kwalitatieve linkbuilding bieden we aan per domein of als linkpakket.

Backlink pakketten

Wij testen backlink pakketten voordat we deze vrijgeven om DoFollow links op te plaatsen voor derden. Op deze manier creëren we krachtige en evenwichtige backlink pakketten. Deze bestaan hoofdzakelijk uit Internationale en Nederlandse domeinen die we plaatsen bij degelijke hostingpartijen met unieke ip-adressen. Voor .NL-domeinen gebruiken we Nederlandse hosting en ip-adressen.

Huren versus kopen

Wanneer je backlinks koopt in de vorm van een permalink ben je er niet zeker van dat het domein waar je link op staat kracht blijft behouden. Betaal je een jaarlijkse vergoeding, dan heeft je backlink provider er belang bij om een domein te onderhouden en  te versterken waardoor jij kracht behoudt.

Backlink provider gezocht

Voldoet je bedrijf niet aan de criteria om klant te worden van Score en je wilt ook sterke powerlinks die wijzen naar jouw moneypages? Wij kunnen je doorverwijzen naar een backlink provider die onze domeinen gebruikt.

HOMEPAGE KARAKTERISTIEKEN

 • Content wordt geplaatst door onze redactie
 • Content is uniek
 • Unique C-block ip adressess
 • DA > 30 (voor NL domeinen) 
 • PA > 30 (*)
 • TF > 30 (pure topics)
 • CT < 30
 • TF / CT > 0,7
 • Spamscore  1% – 11%
 • No gaming, adult or drugs links toegestaan (**)
 • Maximaal 150 uitgaande links van derden
 • Jaarlijkse betaling
 • Huurperiode 1 jaar
 • Prijs vast voor 2 jaren

* Indien lager gecorrigeerd door linkprijs
** Uitzondering op gaming gerelatieerde websites

English

Since 1999, Score has been the backlink provider for professional SEO firms, link builders, online marketing companies and in-house marketers. Through innovation, investment and long-term customer relationships we have grown to become a strategic partner. It is a conscious choice to only work with professionals. We speak the same jargon which means less pressure on our support department. This makes it possible to offer backlink packages at reasonable prices.

Ranking

For moneypages to rank, off page requires more than posting articles and blogging. Real power comes from powerful DoFollow links from solid domains that are characterized by a high DA, PA, TF and low spam score. We position our domains mainly in the topic Business. This covers 99% of the activities our customers promote.

Homepage ads as Tier 1

At Score, we have strong domains where we offer space on the homepage to have your URL and anchor text placed. We put a piece of unique content around it. We call this homepage ad space and can be thought of as manual link building services for professionals.

We offer this form of quality link building service per domain or as a link package.

Backlink packages

We test backlink packages before releasing them for clients to have DoFollow links placed on them. This way we create powerful and balanced backlink packages. These consist mainly all kind of International domains that we place with decent hosting parties with unique ip addresses.

Rent versus buy

When you buy backlinks in the form of a permalink, you are not sure that the domain your link is on will maintain strength. If you pay an annual fee, then your backlink provider has an interest in maintaining and strengthening a domain so you retain strength.

Backlink provider wanted

Does your business not meet the criteria to become a Score customer and you also want strong powerlinks pointing to your moneypages? We can refer you to a backlink provider that uses our domains.

HOMEPAGE CHARACTERISTICS

 • Content posted by our staff
 • Unique content
 • Unique C-block ip adressess
 • DA > 25 
 • PA > 30 (*)
 • TF > 30 (pure topics)
 • CT < 30
 • TF / CT > 0,7
 • Spamscore < 1% – 11%
 • No gaming, adult or drugs links allowed (**)
 • Up to 150 third-party links
 • Annual payment
 • Renting period 1 year
 • Price fixed for 2 years

* If lower corrected by lower link price
** Exception on gaming related websites